Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Ambitie

Wij zetten ons in voor een veilige, groene en leefbare openbare ruimte. Deze openbare ruimte bestaat uit wegen, riolering, kunstwerken, water en groen. Daarnaast zetten wij onze gebouwen in voor het bereiken van bestuurlijke doelen, zoals het huisvesten van culturele instellingen, scholen, sportverenigingen en wijkcentra. Openbare ruimte en gebouwen zijn (voor een groot deel) kapitaalgoederen. U vindt hieronder beschreven welke beleidskaders er zijn voor onze kapitaalgoederen. Ook benoemen wij de financiële consequenties van het beleid ten aanzien van onze kapitaalgoederen.

Tabel: PK.01 Onderhoudtabel

Gerealiseerde kwaliteit 2018

Technische staat

Inspectie- monitoringsmethode

Groen

B

Beeldkwaliteit CROW kwaliteitscatalogus

Bomen

B

Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen Bomen/ BVC-inspectie

Spelen

B

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Oevers en beschoeiingen

B-C

Inspectie op veiligheid

wegen

B

Inspectie CROW schadebeelden/beeldkwaliteit

Civiele kunstwerken

B

Inspectie op veiligheid/ functionaliteit

Openbare verlichting

B

Inspectie op functionaliteit/ NSVV-normen/ beeldkwaliteit

Riolering

B

Functioneel niveau/ RIONED-normen

Tabel: PK.02 afschrijvingsduur per categorie

Categorie

Afschrijvingsduur

Immateriële vaste activa

Saldo van agio en disagio

5 jaar

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

5 jaar

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

10 - 15 jaar

Kosten van geldleningen (deze worden direct t.l.v. de exploitatie gebracht)

Materiële vaste activa

Automatisering:

Netwerkbekabeling glas

10 jaar

Thin-cliënts

6 jaar

Server software en licenties

3 á 5 jaar

Werkplekken

2 á 5 jaar

Data center voorzieningen

3 á 6 jaar

Inventaris:

Meubilair

10 jaar

Overige voorzieningen

5 á 15 jaar

Vervoermiddelen:

Dienstauto's

5 jaar

Gebouwen:

Scholen

40 jaar

Sporthallen/ gymzalen

40 jaar

Theatervoorzieningen en overige gebouwen

25 á 50 jaar

Kleed- en wasaccomodotaties

25 jaar

Diverse noodlokalen

15 jaar

Terreinen:

Sportterreinen

40 jaar

Speelterreinen

30 jaar

Kunstgrasvelden

10 jaar

Infrastructuur:

Reconstructies en groot onderhoud wegen

25 á 40 jaar

Kademuren/ bruggen

50 jaar

Beschoeiingen

40 jaar

Houten bruggen

25 jaar

Verkeersregelinstallaties

15 jaar*

Openbare verlichting masten

48 jaar

Openbare verlichting armaturen

24 jaar

Openbare verlichting kabels

60 jaar

Openbare verlichting schakelkasten

30 jaar

Activa economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

10 jaar

Rioleringsinvesteringen

40 jaar

* Er is gebleken dat de levensduur van de verkeersregelinstallaties langer is dan de oorspronkelijke 10 jaars termijn, waardoor het gerechtvaardigd is om de levensduur te verlengen naar 15 jaar.

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26