Home

Bijlagen

Taakvelden
Conform het BBV zijn gemeenten verplicht om een 'Taakvelden' overzicht bij de begroting te voegen. In dit overzicht is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet aanwezig. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden. Saldi rekening 2019 en begroting 2020 kunnen afwijken vanwege mutaties in de taxonomie van taken.

Tabel:BT.01 Taakvelden

TAAKVELDEN

REKENING
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

RAMING
2022

RAMING
2023

RAMING
2024

LASTEN

0.1

Bestuur

-9.540

-7.347

-7.580

-7.604

-7.468

-7.375

0.10

Mutaties reserves

-48.074

-14.824

-7.251

-14.020

-12.410

-9.434

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-5.718

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

-5.583

-5.110

-5.579

-5.539

-5.588

-5.544

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-4.372

-2.240

-2.571

-2.749

-2.741

-2.691

0.4

Overhead

-58.134

-62.672

-63.839

-61.486

-59.801

-58.856

0.5

Treasury

-4.589

-3.979

-3.110

-2.122

-1.425

-970

0.61

OZB woningen

-1.721

-1.408

-1.387

-1.554

-1.563

-1.572

0.62

OZB niet-woningen

-1.344

-1.084

-590

-595

-601

-607

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

-8

0

-174

-176

-178

-180

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-956

-546

-544

-22

-350

-263

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-368

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-10.176

-10.563

-10.930

-11.039

-11.150

-11.251

1.2

Openbare orde en veiligheid

-3.715

-3.764

-3.818

-3.849

-3.836

-3.643

2.1

Verkeer en vervoer

-19.655

-20.963

-21.258

-21.911

-22.167

-22.509

2.2

Parkeren

-2.810

-3.389

-3.334

-3.463

-3.502

-3.540

2.4

Economische havens en waterwegen

-174

-303

-306

-319

-335

-350

2.5

Openbaar vervoer

-952

-563

-1.104

-752

-753

-675

3.1

Economische ontwikkeling

-1.479

-3.207

-1.872

-1.872

-1.354

-1.325

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-8.163

-8.926

-8.239

-6.271

-4.937

-6.198

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.014

-1.019

-1.123

-1.122

-1.123

-1.061

3.4

Economische promotie

-145

-148

-205

-250

-250

-209

4.1

Openbaar basisonderwijs

-1.817

-1.536

-1.584

-1.584

-1.584

-1.582

4.2

Onderwijshuisvesting

-14.416

-16.074

-17.595

-16.890

-17.056

-17.862

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-11.407

-13.881

-14.842

-14.135

-13.617

-13.624

5.1

Sportbeleid en activering

-5.446

-6.168

-6.386

-6.080

-6.080

-6.028

5.2

Sportaccommodaties

-9.282

-10.056

-10.130

-10.089

-10.058

-9.912

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-17.341

-16.290

-15.463

-15.230

-15.323

-15.410

5.4

Musea

-4.574

-4.916

-5.265

-5.274

-5.274

-5.256

5.5

Cultureel erfgoed

-516

-434

-463

-463

-463

-463

5.6

Media

-4.250

-4.419

-4.548

-4.548

-4.548

-4.540

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-19.514

-15.709

-16.375

-15.209

-15.423

-15.063

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-14.975

-14.396

-15.118

-15.495

-15.586

-15.604

6.2

Wijkteams

-14.297

-14.425

-14.820

-14.962

-15.108

-15.243

6.3

Inkomensregelingen

-64.368

-65.585

-65.942

-66.838

-68.038

-68.228

6.4

Begeleide participatie

-23.905

-23.953

-19.796

-19.043

-18.441

-18.388

6.5

Arbeidsparticipatie

-3.757

-4.588

-9.142

-7.781

-7.881

-7.881

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-7.486

-8.419

-8.520

-8.410

-8.410

-8.408

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-29.881

-29.006

-26.568

-26.639

-28.219

-28.665

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-37.113

-31.812

-33.745

-32.359

-32.049

-32.046

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

-42.724

-47.797

-43.441

-43.193

-43.019

-43.256

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

-6.246

-5.285

-5.513

-5.513

-5.513

-5.509

7.1

Volksgezondheid

-7.522

-7.094

-7.346

-7.192

-7.267

-7.335

7.2

Riolering

-14.803

-9.537

-9.661

-9.822

-9.963

-10.098

7.3

Afval

-12.432

-13.342

-15.940

-16.464

-16.992

-17.249

7.4

Milieubeheer

-6.867

-11.937

-11.843

-5.312

-5.341

-5.213

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-4.393

-4.527

-4.636

-4.639

-4.737

-4.731

8.1

Ruimtelijke ordening

-5.000

-6.069

-6.829

-3.576

-3.514

-3.513

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-16.956

-25.007

-26.396

-24.491

-8.028

-13.983

8.3

Wonen en bouwen

-6.202

-7.065

-9.212

-9.387

-7.519

-6.900

TOTAAL LASTEN

-596.186

-571.382

-571.934

-557.334

-536.583

-540.239

TAAKVELDEN

REKENING
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

RAMING
2022

RAMING
2023

RAMING
2024

BATEN

0.1

Bestuur

729

483

486

486

486

486

0.10

Mutaties reserves

80.732

41.529

34.311

20.319

17.126

13.888

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

2.289

2.479

2.429

2.429

2.479

2.479

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3.541

722

922

946

997

1.024

0.4

Overhead

16.612

15.390

15.772

15.796

14.973

14.717

0.5

Treasury

5.708

6.238

3.743

3.951

3.864

3.644

0.61

OZB woningen

24.389

26.103

27.831

28.306

28.447

28.592

0.62

OZB niet-woningen

20.657

21.654

22.169

22.549

22.663

22.779

0.63

Parkeerbelasting

3.095

2.781

3.198

3.497

3.497

3.497

0.64

Belastingen overig

2.973

2.399

1.884

1.309

1.309

1.309

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

291.124

298.528

301.295

301.390

300.051

299.511

0.8

Overige baten en lasten

702

785

665

670

725

16

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

52

7

8

8

8

8

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.233

1.578

1.603

1.605

1.604

1.597

2.1

Verkeer en vervoer

2.182

1.337

1.786

1.786

1.786

1.786

2.2

Parkeren

421

296

508

508

508

508

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

80

60

61

61

61

61

3.1

Economische ontwikkeling

19

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.567

8.926

8.239

6.271

4.937

6.198

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

474

507

516

516

516

516

3.4

Economische promotie

0

0

300

600

600

600

4.1

Openbaar basisonderwijs

3

10

11

11

11

11

4.2

Onderwijshuisvesting

3.119

2.308

2.661

2.661

2.661

2.661

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

8.284

6.884

6.887

6.887

6.887

6.887

5.1

Sportbeleid en activering

10

21

22

22

22

22

5.2

Sportaccommodaties

3.514

3.486

3.411

3.411

3.411

3.411

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.699

3.975

4.055

4.055

4.055

4.055

5.4

Musea

301

174

211

339

339

339

5.5

Cultureel erfgoed

4

0

0

0

0

0

5.6

Media

0

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

221

30

30

30

30

30

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

517

460

453

453

453

453

6.2

Wijkteams

61

36

38

38

38

38

6.3

Inkomensregelingen

52.701

50.767

50.750

51.750

52.950

53.650

6.4

Begeleide participatie

117

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

548

816

49

49

49

49

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

649

905

591

591

591

591

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.130

162

167

172

180

180

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

16

38

41

41

41

41

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

1.772

1.770

1.773

1.773

1.773

1.773

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

141

42

45

45

45

45

7.1

Volksgezondheid

114

52

48

48

48

48

7.2

Riolering

13.310

13.512

13.684

13.894

14.075

14.251

7.3

Afval

16.878

18.511

21.990

22.647

23.252

23.585

7.4

Milieubeheer

407

39

40

40

40

40

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

4.862

5.729

5.832

5.844

5.936

5.932

8.1

Ruimtelijke ordening

1.606

1.182

1.278

1.278

1.278

1.278

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

12.335

24.481

25.895

23.990

7.527

13.482

8.3

Wonen en bouwen

4.290

4.188

4.246

4.262

4.253

4.171

TOTAAL BATEN

596.186

571.382

571.934

557.334

536.583

540.239

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26