Home

Financiën

Financiële IJkpunten

Op 18 februari 2020 heeft uw Raad een nieuwe set van financiële ijkpunten vastgesteld. De indeling in Stabiliteit, Weerbaarheid en Flexibiliteit is blijven bestaan. Een aantal ijkpunten zijn nu hard genormeerd en kennen daarnaast streefwaarden. Van andere financiële ijkpunten is de ontwikkeling in de tijd van belang. Afgesproken is dat we de scores op deze financiële ijkpunten zowel bij de Begroting als bij de Jaarrekening in beeld brengen. Van sommige financiële ijkpunten is de definitie net iets anders dan de afgelopen jaren het geval was. Dat leidt tot minimale verschuivingen in de uitkomsten.
Op basis van onderstaande tabel kunnen we concluderen dat, mede gezien het economisch tij waarin we verkeren, niet alle normen gehaald worden. Zo is ons begrotingssaldo voor alle jaren negatief. Onze begroting is wel voor de eerste drie jaarschijven (2021, 2022 en 2023) structureel sluitend, echter niet in de mate dat we aan de door uw Raad vastgestelde normen voldoen.
De weerstandsratio ligt net onder de 1. Voor een toelichting daarop, verwijzen wij u naar de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen.
De solvabiliteit is dalend. Dat wordt mede veroorzaakt doordat onze accountant van mening was dat de reserve riolering, die we op advies in 2018 hadden gevormd, weer omgezet moest worden naar een voorziening. Dat leidt tot een daling van het eigen vermogen (reserves) en stijging van het vreemde vermogen (waartoe de voorzieningen behoren). De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen, dat hierdoor daalt. Overigens is ook de afname van de saldireserve debet aan de dalende solvabiliteit.

Tabel: FP.01 IJkpunten
(x €mln.)

IJkpunten

Een-heid

Wer-kelijk 2019

Begrot-ing 2020

Begrot-ing 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Norm / signaal-waarde

Stabiliteit

1.

Ontwikkeling van saldo van baten en lasten (inclusief mutaties reserves)*

€ mln.

5,7

-2,9

-6,0

-4,4

-7,0

-10,2

> = 0

2.

Structureel exploitatiesaldo

%

1,2%

0,9%

0,7%

0,9%

0,1%

-0,2%

0 - 1%

3.

Saldo van baten en lasten**
(realisatie versus begroting)

€ mln.

-6,8

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

Weerbaarheid

4.

Weerstandsvermogen

ratio

1,8

1,4

0,9

0,9

0,8

0,7

1,2 - 1,5

5.

Netto-schuldquote

%

51,9%

69,7%

64,6%

63,6%

64,5%

60,5%

100%

5b.

Gecorrigeerde netto-schuldquote

%

37,5%

49,9%

54,0%

53,4%

54,5%

51,1%

n.v.t.

6.

Solvabiliteit

%

27,1%

21,3%

17,9%

17,3%

16,8%

16,7%

20%

Flexibiliteit

7.

Netto-rentequote

%

1,7%

1,3%

1,4%

1,2%

1,1%

0,9%

n.v.t.

8.

Afschrijvingsquote

%

3,3%

3,8%

3,7%

3,9%

4,2%

4,2%

n.v.t.

9.

Belastingcapaciteit

%

101,0%

104,6%

110,4%

110,4%

110,4%

110,4%

n.v.t.

10.

Onbenutte belastingcapaciteit

€ mln.

6,7

3,7

22,7

22,5

23,0

23,4

n.v.t.

Overige verplichte

11.

EMU-saldo

€ mln.

1,7

-25,1

-21,2

5,8

6,4

16,8

n.v.t.

indicatoren

12.

Grondexploitatie

%

19,2%

16,5%

11,6%

8,2%

7,3%

5,0%

n.v.t.

13.

Kasgeldlimiet

€ mln.

43,9

47,3

48,0

46,2

44,6

45,1

n.v.t.

14.

Renterisiconorm

€ mln.

103,3

111,3

112,9

108,7

104,8

106,2

n.v.t.

15.

Overhead

%

8,1%

8,9%

8,9%

8,5%

8,6%

8,4%

n.v.t.

* Dit ijkpunt heeft betrekking op de ontwikkeling van het saldo van baten en lasten inclusief mutaties reserves, oftewel op de ontwikkeling van het begrotingssaldo/rekeningsaldo. Bij de berekening van dit ijkpunt bij de jaarstukken 2019 is hier abusievelijk de ontwikkeling van het saldo van baten en lasten exclusief reservemutaties gepresenteerd. Voor de vergelijkbaarheid in bovenstaand overzicht is dit ijkpunt herrekend.
** Dit ijkpunt betreft een vergelijking tussen het begrote saldo van baten en lasten en de realisatie. Dit ijkpunt wordt dan ook alleen berekend in de jaarstukken, daar de realisatie voor de jaren 2020 t/m 2024 nog niet bekend is.
De ijkpunten in de kolom "Begroting 2020" zijn herrekend naar aanleiding van de nieuwe definitie van de ijkpunten die op 18 februari 2020 is vastgesteld. Hierdoor kunnen er verschillen zitten tussen de ijkpunten in bovenstaande tabel en de ijkpunten zoals deze in de vastgestelde Begroting 2020-2023 zijn opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26