Home

Ambitie

De meerjarenbegroting 2021-2024 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2021, met ramingen voor de jaren 2022-2024. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 6 oktober 2020 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De begroting die de raad vaststelt wordt vóór 15 november 2020 aangeboden aan de provincie.
De begroting bestaat uit een korte (financiële en beleidsmatige) inleiding, gevolgd door 6 hoofdstukken waarin de 13 beleidsinhoudelijke programma’s zijn opgenomen, en de verplichte paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina(‘s) en in de pdf van de begroting 2021-2024.
De drie toekomstbeelden (Duurzame en groeiende stad; Inclusieve en veilige stad; Lerende, werkende en dynamische stad) zijn de titels van de eerste drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding met de hoofdpunten van het komende beleid. Binnen de hoofdstukken onderscheiden we de begrotingsprogramma’s. Dat is het niveau waarop de gemeenteraad de begrotingsbedragen vaststelt. Verder zijn de opgaven en ambities zoveel mogelijk vertaald naar concrete beleidsdoelen (wat willen we bereiken), activiteiten (wat gaan we daarvoor doen) en financiën (wat mag dat kosten). Dit alles is zo beknopt en integraal mogelijk uitgewerkt. Dat draagt bij aan de stuurbaarheid door raad en college en verantwoording richting de inwoners Amersfoort. Ten aanzien van de financiële tabellen in de programma's: daarin analyseren we de mutaties in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020, jaarschijf 2020. Daarbij betekent een '+' bij de baten een hogere opbrengst en een '-' een lagere opbrengst. Aan de lastenkant betekent een '+' dat dit gunstig is voor de gemeentelijke financiën omdat er minder is uitgegeven; een '-' houdt in dat iets meer geld kost en dus ongunstig is voor onze financiën.
De begroting is kernachtig, maar biedt veel verwijzingen naar achterliggende beleidsnota’s, rapporten en statistieken. De hoofdtekst en financiële tabellen van de begroting, die naast de webversie in pdf-vorm beschikbaar zijn, vormen het document dat de raad vaststelt. Alle doorklikmogelijkheden op de website zijn extra achtergrondinformatie, maar zijn niet opgenomen in de pdf.

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26