Hoofdstukken

6. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Binnen de gemeentelijke organisatie werken wij zoveel mogelijk integraal en resultaatgericht aan de opgaven, doelen en activiteiten die benoemd staan in deze begroting. Door middel van strategische personeelsplanning zorgen wij ervoor dat voldoende gekwalificeerde medewerkers zich gemotiveerd kunnen inzetten voor de gemeente Amersfoort. Daarbij geldt dat wij mensen in principe (tijdelijk) aannemen en daarnaast bij een aantal werkzaamheden en opgaven werken met een flexibele schil. Zo kunnen wij anticiperen op bijvoorbeeld ziekteverzuim of pieken en dalen in werkzaamheden. Diversiteit en inclusiviteit staan bij de gemeente Amersfoort hoog in het vaandel; we geloven dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan de effectiviteit van onze organisatie.

Informatievoorziening: toekomstgericht, duurzaam en stabiel

De digitale transformatie vormde al het belangrijkste thema voor onze informatievoorziening, en  is door de coronacrisis in een versnelling terecht gekomen. Digitalisering heeft ons de afgelopen maanden in staat gesteld om onze dienstverlening op peil te houden en om – grotendeels vanuit huis – onze reguliere werkzaamheden voort te zetten. De inzet van slimme technologie kan onze dienstverlening versnellen, versimpelen en toegankelijker maken en wij gaan daar de komende tijd mee door. Tegelijkertijd blijven we hierbij oog houden voor het voorkomen van mogelijke negatieve effecten en risico’s, zoals een verlies aan privacy, kwetsbaarheden vanwege stijgende cybercriminaliteit en grotere verschillen tussen mensen vanwege de digitale kloof waarmee we ook te maken hebben.

Stadhuis

Eind 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw, energieneutraal stadhuis te bouwen op de Trapeziumlocatie. Eind 2020 wordt het ambitiedocument ter besluitvorming aan de Raad aangeboden. Op basis daarvan wordt verder gewerkt aan het Programma van Eisen en het schetsontwerp voor het nieuwe Huis voor de Stad. Uiteraard nemen we daarin ook de kennis en ervaringen uit de afgelopen periode mee, bijvoorbeeld rondom het thuiswerken en de digitale dienstverlening. Ondertussen zorgen wij ervoor dat het huidige stadhuis en de omliggende kantoren voldoende, maar tegen minimale kosten, onderhouden worden, zodat we deze locaties de komende jaren prettig en veilig kunnen blijven gebruiken.

Corona en bedrijfsvoering
Ten tijde van het schrijven van deze begroting 2021-2024 zitten we midden in de Corona-periode. We werken als organisatie momenteel zoveel als mogelijk thuis.. De dienstverlening naar onze inwoners laten we nagenoeg volledig doorgang vinden. Het is nog onduidelijk wat de toekomst zal brengen.

In de afgelopen periode hebben we gezien wat thuiswerken betekent voor onze manier van (samen)werken. Het heeft gevraagd om een grote wendbaarheid en veranderkracht van de organisatie en de medewerkers.

In 2021 - en mogelijk ook daarna - zullen we deels thuis moeten blijven werken. Als goed werkgever faciliteren wij dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van ICT-ondersteuning, het vergroten van de digitale vaardigheid van onze organisatie en ondersteuning bij het inrichten van goede thuiswerkplekken.
Ook de effecten van de thuiswerkfase zullen zichtbaar worden. We willen de goede zaken van het thuiswerken behouden en tevens inzetten bij onze afwegingen rondom een nieuw stadhuis. Denk daarbij aan het digitaal en op afstand werken en vergaderen. Tegelijkertijd hebben wij ook zorg om onze medewerkers. Landelijk blijkt dat medewerkers als gevolg van het thuiswerken vaker en meer burn-out-achtige klachten ontwikkelen; deels als gevolg van een toegenomen ervaren werkdruk en deels wegens het vervagen van de grenzen tussen werk en privé. Wij zullen hier als werkgever preventieve maatregelen op inzetten.

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26