Home

Financiën

Financieel solide beleid

Onder een financieel solide beleid verstaan we dat de begroting meerjarig materieel reëel en structureel in evenwicht is en de risico’s in voldoende mate zijn afgedekt door het beschikbare weerstandsvermogen. Volgens de eisen van de provinciale toezichthouder is het formeel gezien voldoende wanneer het eerste begrotingsjaar of het laatste begrotingsjaar materieel, reëel en structureel in evenwicht is. Uw Raad heeft bij de Kadernota 2021-2024 besloten in ieder geval voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 een meerjarig reëel en structureel sluitende begroting te willen hebben. Dat wil zeggen dat in elk van die jaarschijven de structurele baten hoog genoeg zijn om de structurele lasten af te dekken, dat de ramingen van baten en lasten realistisch zijn. Daarnaast heeft uw Raad besloten dat (in afwijking van de vastgestelde normen bij de financiële ijkpunten) het weerstandsvermogen voldoende groot moet zijn om alle geïnventariseerde risico’s die er zijn, het hoofd te kunnen bieden. Dat wil zeggen: de weerstandsratio is minimaal 1. Dat geldt in elk geval voor de jaarschijven 2021 en 2022. Ondanks onze inspanningen, is ons College hier niet in geslaagd. Na het vaststellen van de Kaderbrief in uw Raad zijn wij nog geconfronteerd met autonome tegenvallers. Ook is ons gemeentebrede risicoprofiel gestegen. Daardoor blijft de weerstandsratio zowel in 2021 als in 2022 steken op 0,9. Ons College vindt het op dit moment gezien de grote onzekerheden die op ons afkomen, niet verantwoord om verdere maatregelen te nemen om de weerstandsratio op 1,0 te krijgen.

 
Het financieel solide beleid blijkt ook uit de prioritering die ons College heeft aangebracht in de uitgaven en inkomsten voor deze begroting. De vervangingsinvesteringen en de onontkoombare ontwikkelingen krijgen zoals eerder afgesproken, financieel voorrang. Hiermee zijn alle kostenstijgingen die op dit moment in beeld zijn, realistisch in onze begroting en meerjarenraming opgenomen. Daarna vangen we de groei van de stad financieel op alsmede de keuzes van de raad die financieel zijn opgenomen in de Kaderbrief. We zijn terughoudend bij de inzet van (bestemmings)reserves. De saldireserve zetten we alleen in om incidentele schommelingen in het begrotingssaldo tussen de jaren te egaliseren.

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26