Home

Bijlagen

A. Reserves ter afdekking van risico’s

Bedrijfsvoeringreserve

Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringslasten van de gemeentelijke organisatie (exclusief afdeling CBA), zoals voor ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen etc.

Bedrijfsvoeringsreserve Crematorium en begraafplaatsen Amersfoort (CBA)

Het doel is het beschikbaar houden van exploitatieoverschotten van CBA voor de bedrijfsvoering van CBA, zodat eventuele exploitatietekorten kunnen worden afgedekt via resultaatbestemming.

Reserve calamiteiten budgetsubsidiëring

Het doel van de reserve is afdekking van calamiteiten bij instellingen met budgetsubsidiëring. Als aan bepaalde criteria is voldaan kan een instelling (buiten het sociaal domein) bij eventuele calamiteiten op deze reserve een beroep doen.

Reserve Participatiebudget

De middelen in de reserve Participatiebudget worden aangewend om de budgetten voor re-integratie de eerste jaren na 2015 te handhaven, in het kader van de continuering van het re‐integratiebeleid 2015. Gezien de reserve ( nagenoeg) uitgeput is, wordt bij de jaarrekening 2020 voorgesteld om de reserve op te heffen en het restant saldo van de reserve van € 1000 te laten vrijvallen.

Reserve Rekeningsaldo

Bij deze reserve wordt jaarlijks het rekeningresultaat na bestemming geboekt.

Saldireserve

Het doel is het fungeren als buffer voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering en als overloop voor overschotten van de begroting en enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar te kunnen dekken.

B. Reserves i.v.m. meerjarig beleid

Reserve Maatschappelijke opvang

De reserve wordt ingezet voor de realisatie van fysieke voorzieningen voor de maatschappelijke opvang en voor het verstrekken van incidentele subsidies voor de maatschappelijke opvang.

Reserve Duurzame Stad

Gemeenten spelen een sleutelrol in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Op dit moment is er nog grote onduidelijkheid over de uitvoering en impact van het klimaatakkoord en de (on)mogelijkheden die er op de gemeente afkomen. Daarom wordt ‘Reserve Duurzame Stad’ gevormd om resterende middelen uit losse jaarschijven beschikbaar te kunnen houden voor het Programma Duurzame stad.

Reserve Sociaal Domein

Deze reserve dient ter dekking van risico’s sociaal domein, kosten inzake financieel vangnet (aanvulling op het minimabeleid), betalingen aan Stichting sociaal fonds, ter voorkoming van wachtlijsten; voor transformatie en innovatie.

Reserve Woningbouw

Het doel van deze reserve is om bij te dragen aan het realiseren van de opgave voor woningbouw van de gemeente Amersfoort.

Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI)

De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie.

Reserve Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt

De reserve wordt ingezet voor de realisatie van fysieke voorzieningen voor de maatschappelijke opvang en voor het verstrekken van incidentele subsidies voor de maatschappelijke opvang.

Reserve Vathorst over de Laak

Voor de ontwikkeling van Vathorst Over de Laak zijn meerdere incidentele budgetten beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke realisatie is echter niet altijd gelijk aan de betreffende jaarschijf.
Daarom is ‘Reserve Vathorst over de Laak’ gevormd om resterende middelen uit losse jaarschijven beschikbaar te kunnen houden voor de ontwikkeling van het gebied Vathorst over de Laak.
Daarnaast is besloten (raadsvoorstel 5789481) om de (tussentijdse) winst van de grondexploitatie Kavels over de Laak beschikbaar te houden voor de ontwikkeling van het gebied Vathorst over de Laak. Om dit mogelijk te maken is een reserve noodzakelijk.

Reserve Wijkse voorzieningen Vathorst

Deze reserve is oorspronkelijk gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst.

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Reserve Armandomuseum

Het doel van deze reserve is het ook in de toekomst toegankelijk houden van de kerncollectie van de gemeente Amersfoort voor het publiek.

Reserve binnenstedelijke ontwikkelingen

Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke ontwikkelingen, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht.

Reserve evenementen

Het doel van deze reserve is eenmalige landelijke culturele- en/of sportevenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.

Reserve knooppunt Hoevelaken

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de Amersfoortse wensen in de Planstudie Hoevelaken. Op 23 april 2013 heeft de raad de dekking van de Planstudie Hoevelaken (BOK2) voor een bedrag van € 10 miljoen vastgesteld.

Ontwikkeling langs Eem en Spoor

Incidenteel beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor toekomstige grote uitgaven in het kader van de ontwikkeling van het gebied Eem & Spoor.

Reserve stedelijke voorzieningen (RSV)

De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen, voortvloeiende uit het stadperspectief. Deze reserve is in het leven geroepen ter dekking van grootschalige investeringen. De RSV bestaat uit de compartimenten groen, bereikbaarheid en overig.

Reserve verhoogde Asielinstroom

Via de Decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom, zoals tussen gemeenten en Rijk overeengekomen in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom van 28 april 2016, heeft de gemeente voor de (gerealiseerde) verhoogde instroom van statushouders in 2016 en 2017 inkomsten ontvangen. Met deze gelden is de gemeente Amersfoort in staat om de extra en bijzondere uitgaven, die met deze instroom samenhangen te kunnen opvangen.

Reserve verkoop gerestaureerde woningen

De reserve wordt gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota Monumentenzorg.

D. Egalisatiereserves

Reserve sport en bewegen

De reserve bestaat uit 2 delen, een deel om de verplichtingen van de oude 1/3 regeling te kunnen uitkeren nadat verantwoording is ontvangen en verwerkt. Deze regeling liep tot 1-1-2017. En een deel om de toezeggingen vanuit de regeling sport en bewegen vanaf 1-1-2017 na verantwoording uit te keren.

E. Financieel-technische reserves

Reserve Banenplan

Deze reserve is gevormd voor de besteding van het positieve liquidatiesaldo van Stichting Banenplan conform het goedgekeurde plan van aanpak door het College van Burgemeesters en Wethouders. Gezien de reserve is uitgeput, stellen wij  voor om deze reserve op te heffen.

Ombuigingsreserve

Het reserveren van financiële middelen voor frictie- en implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen en de doorontwikkeling van de organisatie.

Reserve Openbaar vervoer (RIS)

Het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van (het niet uitgegeven deel) de ontvangen rijksbijdrage (doeluitkering) openbaar vervoer.

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

De incidentele overschotten vanuit de post ‘Budget renovatie Stadhuis’ worden gedurende 2017-2019 gestort in de reserve Dekking kapitaallasten Stadhuisplein. Bij de nieuwbouw van het Stadhuis zal jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve gebruikt worden voor de dekking van de afschrijvingslasten.

Reserve kapitaallasten riolering

Per 31 december 2019 zijn de middelen die in de reserve riolering waren opgenomen, gestort in de daartoe bestemde voorziening riolering. De reserve is hiermee feitelijk opgeheven.

Reserve regionale participatiegelden

Met het instellen van deze reserve wordt één reserve gevormd voor meerjarige projecten in de (arbeidsmarkt)regio op het gebied van re-integratie en participatie. Het doel van deze reserve is om de voor dit doel ontvangen regionale middelen meerjarig te kunnen inzetten voor mensen binnen de doelgroep. De prioriteiten worden met de regio samen vastgesteld.

Reserve Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling

De subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling wordt ingezet om een extra impuls te geven aan de duurzame ontwikkeling van de stad op de thema’s: energie, voedsel, mobiliteit, materialen en groen. Veel innovatieve projecten kennen een doorlooptijd die langer is dan 1 kalenderjaar. Door deze reserve in te stellen is het mogelijk geworden om projecten meerjarig te ondersteunen. Bij kadernota 2020 is besloten tot instelling van de reserve Duurzame stad. Een groot deel van de middelen uit de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling worden bij begroting 2020 toegevoegd aan de nieuwe reserve duurzame stad. Bij jaarrekening 2020 wordt voorgesteld om de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling op te heffen. Het dan nog eventueel aanwezige saldo wordt toegevoegd aan de reserve Duurzame Stad.

Reserve VERDER

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan Programma VERDER. In 2006 is Amersfoort (inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting aangegaan van € 22,2 miljoen als bijdrage aan Programma VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen, waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten in de gemeente Amersfoort beschikbaar is.

Reserve Verkiezingen

Het doel van de reserve is het egaliseren van de gemeentelijke uitgaven voor verkiezingen.

Reserve vervangingsinvesteringen

Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen in de volgende aandachtsgebieden: openbare ruimte, onderwijs, maatschappelijk vastgoed en ICT.

Reserve voorziening onderhoud

Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'. Deze reserve is gevormd om het incidentele budget voor extra onderhoud in Park Randenbroek, geluidsarm asfalt Kersenbaan en bomencompensatie Kersenbaan beschikbaar te houden.

Reserve onderhoud monumentale panden

Bij de jaarrekening 2015 is besloten om de middelen opgebouwd uit verkopen van vastgoed te behouden voor het toekomstig onderhoud van de behouden vastgoed, waaronder monumentale panden.

Reserve uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing

Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing.

Voorzieningen

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Onderhoud MFA's

De egalisatie onderhoudskosten MFA's bestaat uit: Icoon, De Laak, De Bron, Het Eemhuis, CNME, De Dissel en De Zonneparel. Deze voorziening wordt aangewend voor de financiering van het eigenarenonderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan.

Voorziening integraal beheerplan Openbare ruimte 2019-2028

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte.

Voorziening onderhoud Gemeentelijke eigendommen

De egalisatie onderhoudskosten Gemeentelijke Eigendommen bestaat uit: Brandweer en Flint. Deze voorziening wordt aangewend voor de financiering van het eigenarenonderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan.

Middelen Derden

Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA.

Voorziening Groot onderhoud openbare ruimte Riolering

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud en investeringen in de riolering. Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten rioolheffing beschikbaar te houden voor de het gemeentelijke rioleringsplan opgenomen investeringen. Met ingang van 2019 worden de rente en afschrijving van de investeringen gedekt uit deze voorziening.

Verplichtingen, Verliezen , Risico's

Voorziening pensioenen wethouders

Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders.

Voorziening wachtgelden wethouders

Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.

Voorziening eindafrekening Sociaal Domein

De voorziening eindafrekening Sociaal Domein wordt ingezet voor mogelijke afrekening met aanbieders over eerdere jaren. De voorziening blijft gehandhaafd gedurende de periode dat aanbieders conform het wettelijke betalingstermijn van max. 5 jaar, na levering van zorg, de kosten in rekening mogen brengen.

Voorziening grondexploitatie Vathorst (PPS)

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. ten behoeve van de extra kapitaalstorting in OBV welke in de toekomst voldaan moet worden. Voor de grootte van deze extra kapitaalstorting is een voorziening gevormd.

Voorziening grondexploitatie Podium (PPS)

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V., die voor 50% participeert in VOF Podium. VOF Podium draagt zorg voor de ontwikkeling van kantorenpark Podium. De voorziening ziet op het aandeel van deze BV in het mogelijke verlies van VOF Podium.

Voorziening gronden Vathorst Bovenduijst

In verband met aangescherpte boekhoudregels voor de nog niet in exploitatie genomen gronden moet er een voorziening getroffen worden voor de gronden van Vathorst Bovenduist. De huidige boekwaarde is namelijk hoger dan de getaxeerde marktwaarde in de huidige bestemming (zijnde agrarische grond).

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26