Hoofdstukken

4. Bestuur en dienstverlening

Bestuur en Participatie
De opgaven en vraagstukken waar we voor staan willen wij zoveel mogelijk in samenspraak met bewoners oplossen. Betekenisvolle participatie en een constructieve dialoog met de hele samenleving zijn daarbij van belang. De samenleving wil niet enkel geïnformeerd worden over de activiteiten van de overheid maar beïnvloedt op verschillende momenten en langs verschillende kanalen beeld- en besluitvorming. Hier tijdig op inspelen is van belang en doen we langs steeds meer kanalen, waarbij keuzes en afwegingen transparant gemaakt worden. Het politieke debat en verantwoording over gemaakte keuzes vinden plaats in de gemeenteraad.

Wanneer de gemeente ingrijpt in de directe leefomgeving is tijdige participatie, zoals met starten voor de start, van belang. Dit doen we omdat we bewoners zeggenschap willen geven over hun eigen woon- en leefomgeving. Omgevingscommunicatie is hierbij steeds belangrijker omdat elke onvolkomenheid in het handelen door of namens de gemeente, direct in de belangstelling staat.
De vastgestelde Participatiegids biedt kaders en instrumenten om dit vorm te geven. Hier gaan wij de komende jaren in de praktijk mee aan de slag. De website www.metamersfoort.nl helpt daarbij om ook online meer mensen te bereiken.

Met participatie beogen we om betere plannen te maken en zorgvuldige besluiten te nemen. Dat gaat in de praktijk soms met vallen en opstaan. Met o.a. de participatiegids hebben wij duidelijke kaders en spelregels met elkaar afgesproken hoe wij de participatie rondom fysieke projecten vorm geven. Ervaringen gebruiken wij om te leren. Plannen kunnen grote impact hebben op de woon- en leefomgeving van onze inwoners. Wij vinden het van belang dat verschillende meningen en/of belangen inzichtelijk zijn. Zodat de gemeenteraad die kan afwegen en keuzes kan maken.  

In 2020 is duidelijk geworden dat Corona voor extra uitdagingen zorgt als het gaat om participatie en het betrekken van bewoners. Bijeenkomsten bunnen enkel volgens de richtlijnen en veel medewerkers werken vanuit huis. Als Corona aanhoudt zal dat gevolgen hebben voor de vorm van de participatie.  

We staan open voor initiatieven uit de stad en denken graag mee over de mogelijkheden voor de initiatiefnemer om het initiatief te realiseren.  Ter ondersteuning daarvan kunnen initiatiefnemers een beroep doen op buurtbudgetten. Om hierbij meer oog te hebben voor de belangen en initiatieven van bewoners die minder toegang hebben tot besluitvorming, zijn zowel de buurtbudgetten zelf als de besluitvorming daarover via een buurtbudgetcommssie van bewoners, gebiedsgericht georganiseerd.

Regionale samenwerking

Wij hebben een actieve rol in de Regio Amersfoort, Utrecht Region en de Economic Board Utrecht (EBU). Het aangaan van Coalities en samenwerkingen doen we vanuit de opgave. Soms is samenwerking in de regio logisch maar soms is aansluiting zoeken bij een grotere (stedelijke) schaal nuttiger. Per opgave of kans bepaalt het college welke samenwerking het meest effectief is voor Amersfoort, zeker waar het gaat om kansen voor (co)financiering van stedelijke en regionale opgaven.
Vanuit het Rijk wordt de samenwerking en financiering bij de grote opgaven in toenemende mate georganiseerd via regiodeals. Samen met de provincie, U16 en het Rijk werken wij via een regiodeal aan de aanpak van vitale wijken. Daarbij wordt gekeken wat een wijk (in Amersfoort is dat het Soesterkwartier en Eem en Spoor) nodig heeft op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid gekoppeld aan de sociaaleconomische ontwikkeling.
We nemen deel aan het programma Utrechts Sterk Bestuur waarin wij samen met provincie, waterschappen en andere gemeenten nagaan hoe wij de samenwerking rondom gezamenlijke opgaven kunnen versterken. Voor het sociale domein wordt regionale samenwerking nog belangrijker. Het kabinet vraagt o.a. van gemeenten om meer samen te werken rondom de jeugdzorg en hiervoor een regiovisie te ontwikkelen. Dit vraagt om een nieuwe blik op de manier waarop wij willen samenwerken. Meer samenwerking vraagt ook om democratische innovatie en nieuwe oplossingen voor het in positie brengen van gemeenteraden. Om zo de legitimiteit van de regionale samenwerking te blijven borgen.

Dienstverlening
De medewerkers van de gemeente Amersfoort zijn als gevolg van Corona in 2020 zo veel mogelijk thuis gaan werken. Dat heeft zeker in de eerste maanden gevolgen gehad voor hun bereikbaarheid en die van hun afdelingen. Er waren aanpassingen nodig in de techniek, maar ook de afspraken omtrent bereikbaarheid. Uitdaging voor 2021 is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de telefonische dienstverlening minimaal weer terug is op het niveau van voor 2020.

Onze dienstverlening wordt in toenemende mate plaats en tijd onafhankelijk. De digitale balies die vanaf 2021 zijn gestart voor Burgerzaken en Belastingen, worden doorontwikkeld zodat steeds meer online dienstverlening kan plaatsvinden. Daarbij ontsluiten we een deel van onze dienstverlening ook via mijn overheid. Daarbij onderzoeken we tevens innovaties als werken met een chatbot en met de IRMA app.   

Omdat de klantwaardering voor de meldingen openbare ruimte lager blijft dat wenselijk is, zijn we in 2020 gaan werken met een coördinator openbare ruimte. In 2021 zien we hiervan naar verwachting resultaten terug in de klantwaardering.
Voor een beter bereikbaarheid van het KCC (14033) wordt het mogelijk om ook per chat contact op te nemen met het KCC. De aanschaf van een nieuw telefoonsysteem is uitgesteld naar 2021.

Privacy
In alles wat we doen werken we zorgvuldig met persoonsgegevens. Bij de informatieverwerking werken we conform het geactualiseerde privacybeleid. We werken continue aan privacybescherming en privacy bewustzijn. Het is zoeken naar een hernieuwde en goede balans tussen zorgen dat de privacy van burgers adequaat wordt beschermd en de werkbaarheid binnen de organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26