Home

Bijlagen

Verklarende woordenlijst

ABC-scholen

Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)

ABRI

Een kleine, niet afgesloten wachtruimte, die beschutting biedt tegen de elementen

ABT

Amersfoort Business Team

ACM

Autoriteit Consument en Markt

AD2020

Amersfoort Digitaal 2020

Agile

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen

APV   

Algemene Plaatselijke Verordening

ASF

Amersfoortse Sport Federatie

ASV   

Algemene Subsidieverordening

AV

Amersfoort Vernieuwt

AVU

Afvalverwijdering Utrecht

BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

B&W

Burgemeester en Wethouders

BBV

Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BENG

Bijna Energie Neutrale Gebouwen

BIBOB

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BKWI   

Bureau Ketenregistratie Werk en Inkomen

BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BRP

Basisregistratie Personen

BSA

Breed Spectrum Aanbieders

BTW   

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

BVC

Boomveiligheidscontrole

BVH

Basisvoorziening Handhaving

BW

Beschermd Wonen   

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CB

Collegebericht

CBA

Crematorium en Begraafplaats Amersfoort

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCNL   

Collectie Centrum Nederland

CE

Circulaire Economie

CISO

Concern Information Security Officer

CNME      

Centrum voor Natuur- en Milieu educatie

CO2

Koolstofdioxide (broeikasgas)

COVID-19

Coronavirus Disease 2019

CPS

Coöperatie ParkeerService

CSG

Centraal StadsGebied

CSG   

Centrum voor Seksueel Geweld

C.V.

Coöperatieve Vereniging

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

DWH

Datawarehouse

ECB

Europese Centrale Bank

EBU

Economic Board Utrecht

EED

Ernstig Enkelvoudige Dyslexie

EMU

Economische en Monetaire Unie

ENG

Energie Neutrale Gebouwen

ESF

Europees Sociaal Fonds

ETS

Essentaksterfte

EZK

Economische Zaken en Klimaat

FACT

Flexible Assertive Community Treatment

FG

Functionaris Gegevensbescherming

Wet FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

FIWARE Lab

In dit lab kunnen developers gratis gebruikmaken van datacenter-faciliteiten en de standaard bouwstenen

FTE

Fulltime-Equivalent / werktijdfactor

G40

Netwerk van 40 grote steden (excl. de G4)

Geo-data

Een verzamelnaam voor alle gegevens (virtueel of fysiek) die aan een plek op de aardbol gerelateerd zijn; het gaat hier om de locatie van deze gegevens vastgelegd in coördinaten.

Geo-cluster     

Clustering van geo- en watergerelateerde bedrijven binnen de gemeente Amersfoort

GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGD-RU

GGD regio Utrecht

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GIDS

Gezond In De Stad

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GT

Gemeentelijke Telecommunicatie

HOF   

Wet Houdbare Overheids Financiën

(H)OV

(Hoogwaardig) Openbaar Vervoer

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

IHP

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

IRMA

I Reveal my Attributes

ISV

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing

IUSD   

Integratie-Uitkering Sociaal Domein

IVN

Instituut Voor Natuureducatie

IVP

Integraal Veiligheidsplan

JDK

Japanse Duizendknoop

JGZ   

Jeugdgezondheidszorg

KANS

Klimaatadaptatie Nederlandse Steden

KCC   

Klant Contact Centrum

KCS

Klant Contact Services

KHN   

Koninklijke Horeca Nederland

KPI’s

Kritieke prestatie-indicatoren

KWh

Kilowattuur

LPO

Loon en Prijsontwikkeling

m2

Vierkante Meter

m3

Kubieke Meter

MaaS

Mobility as a Service

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MDA++   

Multidisciplinaire Aanpak

MER

Milieueffectrapportage

MFA

Multifunctionele Accommodaties

MFN

Monitor Fluïde Netwerken

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MJP-OR

Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte

MMC

Meander Medisch Centrum

MOA

Museum Oud Amelisweerd

MPG

Meerjaren Programma Grondexploitaties

MSP

Mobility Service Provider

NBTC

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

NCNP   

No-Cure-No-Pay Bureau

NEA

Nederlandse Emissieautoriteit

NJI

Nederlands Jeugdinstituut

NNGB   

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NOOM   

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten

NRMM

Non Road Mobile Machinery

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSVV   

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

OBV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

OCW   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODRU

Omgevingsdienst Regio Utrecht

o/g

Opgenomen Gelden

OGGZ   

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OLV

Onze Lieve Vrouwe

OM

Openbaar Ministerie

OMNV   

Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

O&S

Onderzoek en Statistiek

OV

Openbaar vervoer

OZB

Onroerendezaakbelasting

PDB

Plastic, Drankkartons en Blik

PFAS   

Poly- en Perfluoralkylstoffen

PGB

Persoonsgebonden Budget

PGA

Persoonsgerichte Aanpak

PM

Ter herinnering

PMD

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken

PO

Primair onderwijs

POH   

Praktijkondersteuner huisarts

PPS

Publiek-Private Samenwerking

PU

Provincie Utrecht

PvE

Programma van Eisen

RAVU   

Regionale Ambulance Voorziening Utrecht

REA

Regionale Economische Agenda

RCE   

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RCI   

Regional Competitive Index

RES   

Regionale Energiestrategie

RIB

Raadsinformatiebrief

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

RIONED

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland

RIS

Regionale Innovatie Strategie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

RLI

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten

RO

Ruimtelijke ontwikkeling

ROCOV   

Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

ROM

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

ROVA

Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen

RRI

Reserve Ruimtelijke Investeringen

RSV

Reserve Stedelijke Voorzieningen

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RVS

Regionale Veiligheidsstrategie

RWA

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving

SAVE

Samenwerken aan Veiligheid (Samen Veilig Midden-Nederland, Utrecht)

SBG

Service Bureau Gemeenten

SBI

Sociale Basis Infrastructuur

SBR

Styrene-Butadiene Rubber

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SD

Sociaal Domein

SRO   

Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen

SRU

Samenwerking Regio Utrecht

SW   

Sociale Werkvoorziening

SWA

Sociale Wijkteams Amersfoort

u/g

Uitgeleend Geld

U10

Netwerk van 10 gemeenten in de provincie Utrecht: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist

UPJO

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs

UVVB

Utrechts Verkeer en Vervoerberaad

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VEB   

Vereniging van Effectenbezitters

VERDER   

Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren

VIA

Verder In Arbeid

V(S)O-Pro

Voortgezet (speciaal) Onderwijs (vso), Praktijkonderwijs (pro)

VNG   

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNO/NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

VO

Voortgezet Onderwijs

VPB

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRU

Veiligheidsregio Utrecht

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VVE   

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wabo

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WGGZ

Wet verplichte GGZ

WHO

World Health Organization

WIZ

Werkorganisatie Informatieberaad Zorg

WKO

Warmte- en Koudeopslag

WLZ

Wet Langdurige Zorg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSP

WerkgeversServicepunt

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

WWAC

Weighted Average Cost of Capital

WWR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

 

Deze pagina is gebouwd op 12/09/2020 13:28:21 met de export van 11/24/2020 14:10:26